INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONTAKCIE Z KURIĄ METROPOLITALNĄ GDAŃSKĄ

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli podjęli Państwo kontakt z Kurią Metropolitalną Gdańską (dalej: Kuria) uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych podczas kontaktu Państwa danych osobowych jest Archidiecezja Gdańska, ul. bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk-Oliwa.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem:
a) telefonicznie pod numerem: +48 58 552 00 51 w dni powszednie w godzinach 9.00 –13.00

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kuria@diecezja.gda.pl

c) listownie, kierując pismo na adres: Kuria Metropolitalna Gdańska, ul. bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk-Oliwa.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:
a)    w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Kurii przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3) Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);

b)    gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kurię (art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu);

c)    dla wykonywania przez Kurię zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5) Dekretu).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy prowadzonych przez Kurię spraw oraz organy kościelne lub inne organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Kuria zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Kurię systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Kurię Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 1) informacji o przetwarzaniu danych; 2) prawo do żądania sprostowania danych, 3) dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, 4) do żądania usunięcia danych, 5) żądania ograniczenia przetwarzania, 6) prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

 

Serwis używa plików cookies